Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK PRE e-shop www.freshkava.sk
(ďalej len „Reklamačný poriadok“)
 
I. Úvodné ustanovenia
1.1. Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú na základe elektronickej objednávky a jej akceptácie medzi e-shop www.freshkava.sk, ktorý prevádzkuje Stinson s.r.o., so sídlom Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina, IČO: 466 410 17, zapísanou v Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského oprávnenia 580-49414, IČ DPH SK2023505704(ďalej len „predávajúci“)  a kupujúcim, ktorý nakupuje tovar za účelom osobnej spotreby fyzických osôb a nie za účelom podnikania (ďalej len „kupujúci“), podľa podmienok upravených vo VOP internetového obchodu www.freshkava.sk (ďalej len „Zmluva“). Kde sa v tomto Reklamačnom poriadku používajú pojmy „kupujúci“ a „predávajúci“ rozumejú sa tým zmluvné strany Zmluvy, a kde sa používa pojem „tovar“ rozumie sa tým predmet kúpy zo Zmluvy.
 
1.2. Reklamačný poriadok upravuje práva a povinnosti Kupujúceho pri dodaní tovaru v rozpore so Zmluvou, odstúpenie od Zmluvy zo strany kupujúceho, a podmienky uplatnenia nárokov z vád zakúpeného tovaru.
 
1.3.  e-shop www.freshkava.sk, ktorý prevádzkuje Stinson s.r.o., so sídlom Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina, IČO: 466 410 17, zapísanou v Okresný úrad Žilina, číslo živnostenského oprávnenia 580-49414, IČ DPH SK2023505704  poskytne kupujúcemu s dostatočným predstihom pred uzavretím Zmluvy informácie o kupovanom tovare, aby sa kupujúci mohol zoznámiť najmä s jeho parametrami, cenou, spôsobom dopravy, úhradou a lehotou dodania.
 
II. Reklamačné podmienky
2.1. Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u Predávajúceho.
 
2.2. Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu GLS pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). O zistených skutočnostiach je povinný Kupujúci informovať bez zbytočného odkladu Predávajúceho v rámci uplatnenia reklamácie poštou na adresu Predávajúceho alebo emailom. V prípade opodstatnenosti týchto skutočností má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.
 
3.2. V prípade ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Predávajúci nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru resp. závažnosť vady. V prípade odstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako bez vady má Kupujúci právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva má Kupujúci v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, prípadne má tovar viacero rôznych vád.
 
3.3.   Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vady na potravinách, ovocí  a zelenine sa vždy považujú za neodstrániteľné.
 
3.4. Reklamačné konanie začína dňom uplatnenia reklamácie a doručením reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba spotrebiteľa reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 
3.5. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
3.6. Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 
V  Žiline dňa 15.8.2020
Zavrieť

Prihlásiť sa

Zavrieť

Košík (0)

Košík je prázdny Žiadne položky v košíku.