Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
 
Spoločnosť: Stinson s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Hlboká cesta 42, Žilina 010 01
IČO: 46641017
IČ DPH: SK2023505704
DIČ: 2023505704
Banka: SK37 7500 0000 0040 1596 5444
Tel: 0904 891 509
 
2. DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH POJMOV
 
  1. Prevádzkovateľom / predávajúcim / dodávateľom tovarov  e-shopu www.freshkava.sk je spoločnosť Stinson s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina 010 01
 
 1. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý súhlasí so VOP, reklamačnými podmienkami a objedná si tovar prostredníctvom elektronického formulára. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 2. Obchodný partner je fyzická alebo právnická osoba, zapísaná v príslušnom registri (Obchodný register, živnostenský register) a nakupuje tovar za účelom podnikania.
 3. E-shopom je www stránka umiestnená v sieti internet s verejným prístupom.
 4. Tovarom sú všetky produkty umiestnené na stránkach e-shopu.
 5. Objednávka je kúpna zmluva, na základe ktorej je uskutočnený predaj tovarov
 6. Registráciou sa rozumie vyplnenie údajov voľných políčiek v  elektronickom formulári o spotrebiteľovi vrátane osobných údajov. Do políčiek označených hviezdičkou sa vypĺňajú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia však nie je nutno podmienkou nákupu v e-shope www.freshkava.sk
 7. Kupujúci akceptuje komunikáciu v elektronickej forme, primárne cez e-shop a formou e-mailu, sekundárne na základe telefonickej komunikácie. Nevzťahuje sa to však pre odstúpenie od zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní v súlade s § 7 a nasl. zákona číslo 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 8. Minimálna trvanlivosť je lehota, počas ktorej si potravina uchováva svoje špecifické vlastnosti. V rámci tejto časovej jednotky predávajúci zodpovedá za predávaný tovar a spotrebiteľ u neho môže reklamovať zistené nedostatky tovaru.
 9. Zmluvnými stranami sa rozumejú Predávajúci a Kupujúci.
 
3. OBJEDNÁVKA
 
 1. Objednávka vznikne na základe potvrdenia tovaru vloženého do košíka (vypísanie elektronického formulára) v e-shope kupujúcim.
 2. Kupujúcemu po vytvorení objednávky v e-shope bude zaslaný automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí so znením VOP a reklamačných podmienok ako aj s cenou objednaných tovarov a tým sa objednávka stáva záväznou.
 4. Kupujúcemu pri odoslaním objednávky vzniká záväzok k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru a jeho prevzatiu.
 5. Objednávka musí obsahovať: Pravdivé údaje o spotrebiteľovi: meno a priezvisko alebo obchodné meno, IČO a fakturačnú adresu firmy, resp. meno a priezvisko osoby na mieste dodania, kontaktné údaje. Informácie o tovare: špecifikácia, názov, množstvo, cena. Dátum objednávky, spôsob doručenia, úhrady ceny za tovar.
 6. Stornovať objednaný tovar má Kupujúci právo do 24 hodín resp. do doby pokiaľ objednávka nebola odovzdaná kuriérovi resp. odovzdaná na expedíciu bez storno poplatku. Stornovať objednávku môže Kupujúci v pracovných dňoch v čase od 8:00 do 18:00 hod na tel.č.+421 904 891 509 alebo non-stop poslaním e-mailu na ahoj@freshkava.sk
 7. Stornovanie objednávky, ktorá bola odovzdaná kuriérovi resp. na expedíciu je spoplatnené sumou vo výške nákladov za dopravu ku kupujúcemu a späť.
 
4. CENA
 
 1. Tovar je označený aktuálnou platnou cenou. Cena je uvedená vrátane  sadzby 20% DPH a predávajúci je takto zobrazenou cenou viazaný
 2. Znížená cena na tovary v akcii alebo v zľave je platná do vypredania skladových zásob. To neplatí ak predajca uvedie pri konkrétnom výrobku iné podmienky akcie prípadne zľavy.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Predávajúci má tak povinnosť informovať kupujúceho o tejto zmene a to prostredníctvom e-shopu resp. e-mailu
 4. Podmienky odovzdanie tovaru, možnosti platby a ceny tovaru pre veľkoobchodných partnerov budú stanovené  na základe vzájomnej dohody.
 
5. PLATOBNÉ PODMIENKY
 
 1. Za tovar  je možné platiť nasledujúcimi spôsobmi:
  – Kurier – dobierkou v hotovosti alebo kartou (platba kuriérovi pri dodaní tovaru,
  dokladom o platbe je doklad vystavený doručovateľom), platné na území SR
  – INTERNET BANKING – vystavenie faktúry (po prijatí objednávky Vám bude  zaslaný
  e-mail, v ktorom sú všetky potrebné údaje k úhrade Vašej
  objednávky a tovar bude vyexpedovaný po prijatí peňažných
  prostriedkov na účet predávajúceho)
  – PLATBA DEBETNOU ALEBO KREDITNOU KARTOU – Platba sa uskutoční
  prostredníctvom platobnej brány. Môžete zaplatiť platobnými kartami VISA, VISA
  Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club vydanými akoukoľvek bankovou
  inštitúciou na svete. Budete presmerovaný na internetovú stránku platobnej brány na
  ktorej v chránenom prostredí zadáte údaje na vašej platobnej karte (číslo karty, CV
  kód a expiráciu kartou a potvrdíte sumu v EUR. Následne dostanete notifikáciu o
  úspešnej realizácii vašej platby za objednávku
 2. Vlastníctvo nadobúda kupujúci až po uhradení plnej sumy za objednaný tovar Predávajúcemu
6. DODACIE PODMIENKY
 
1) Dodanie objednaného tovaru v  e-shope realizujeme na základe dostupnosti tovarov. Tovary budú expedované v čo najkratšom čase, spravidla do 1 pracovného dňa, kedy Predávajúci potvrdil prijatie elektronickej objednávky Kupujúceho a to na miesto dodania uvedené v objednávke. Ak by bol tovar nedostupný dlhšie ako 3 dni, kupujúci je kontaktovaný telefonicky alebo emailom za účelom upresnenia termínu dodania tovaru alebo navrhnutia výmeny za alternatívny tovar, ktorý je skladom alebo sa dohodne odstúpenie od zmluvy. V takomto prípade, ak bola platba uhradená vopred, je kupujúcemu finančný rozdiel poukázaný na jeho účet do 3 pracovných dní.
2) Kupujúci je informovaný o zaslaní tovaru e-mailom resp. telefonicky.
3) Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriéra na adresu miesta dodania uvedenú Kupujúcim v objednávke . Tovar je spravidla doručený nasledujúci pracovný deň odo dňa prevzatia tovaru kuriérom.
5) Zásielka s tovarom obsahuje faktúru (daňový doklad). Pri prevzatí tovaru je Kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený a podpísať doklad o prevzatí zásielky. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať s kuriérom  protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Ak Kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.
6) Za nepoškodenú, neotvorenú, originálnu zásielku sa považuje iba tá, ktorá nejaví tieto znaky. Dopravca je povinný predať tovar Kupujúcemu po položkách a na mieste spísať zápisnicu. Za takto vzniknuté škody je zodpovedný dopravca.
7) Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi Kupujúcim a Predávajúcim.
 
7. POPLATKY ZA DOPRAVU
 
1) Možnosti dodania tovaru:
a) osobný odber v sídle firmy v pracovných dňoch 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
b) Kurier – tovar Vám bude doručený kurierskou spoločnosťou GLS – zvyčajne nasledujúci pracovný deň
2) Cena dopravy pre dodanie tovaru  na území Slovenskej republiky:
a) osobný odber – 0,00€
b) GLS
– cena objednávky do 98,99€ – cena dopravy 3,50€ – cena dobierky 1,50€
– cena objednávky nad 99,00€ – doprava zadarmo DPD kuriér- cena dobierky 1,40€
 
 
8. VRÁTENIE TOVARU BEZ UDANIA DÔVODU
 
1) Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
2) Ak si Kupujúci-spotrebiteľ uplatní právo uvedené v ods. 1 tohto článku, je povinný doručiť písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená vo faktúre. Spotrebiteľ je bezodkladne po oznámení o odstúpení od zmluvy povinný zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona).
3) Tovar zaslaný na dobierku prevzatý nebude
4) Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane hodnoty za najlacnejšie bežný spôsob doručenia ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nie je povinný vrátiť peniaze skôr, ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru
5) Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ
6) Toto právo na odstúpenie od zmluvy sa podľa § 7 ods. 6 Zákona neuplatňuje pre tovar, ktorý bol zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze alebo zníženiu akosti, taktiež pre predaj novín, časopisov, periodickej tlače, kníh a na predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela, ktoré spotrebiteľ rozbalil alebo aj na tovar, ktorý bol uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov
7) Na účely zistenia povahy, charakteristík a funkčností tovaru musí spotrebiteľ s tovarom nakladať a skontrolovať ho len takým spôsobom, aký je bežný pri nákupe v kamennej predajni. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar s nepoškodeným originálnym obalom a krabicou
 
9. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
 
1) Povinnosti kupujúceho
a) prevziať objednaný tovar,
b) zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
c) prekontrolovať neporušenosť samotnej zásielky + tovar pri jeho preberaní.
 
2) Povinnosti predavajúceho
a) dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
b) priložiť k tovaru alebo dodatočne zaslať kupujúcemu  faktúru za tovar.
 
10. REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 
1.)Právo zo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u Predávajúceho.
 
2.)Kupujúci má právo neprevziať tovar od dopravcu GLS pri doručení iného typu tovaru alebo v prípade dodania tovaru v rozpore so Zmluvou (s objednávkou Kupujúceho), v prípade dodania tovaru v poškodenom obale alebo pri dodaní tovaru bez príslušných daňových a predajných dokladov (faktúra). O zistených skutočnostiach je povinný Kupujúci informovať bez zbytočného odkladu Predávajúceho v rámci uplatnenia reklamácie poštou na adresu Predávajúceho alebo emailom. V prípade opodstatnenosti týchto skutočností má Kupujúci právo na to, aby mu Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.
 
3.) V prípade ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to  kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Predávajúci nie je povinný vec vymeniť, ak by mu tým vznikli neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru resp. závažnosť vady. V prípade odstrániteľnej vady, ktorá bráni tomu, aby sa vec riadne užívala ako bez vady má Kupujúci právo na výmenu veci alebo odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva má Kupujúci v prípade, že sa na tovare po oprave opakovane vyskytne tá istá vada, prípadne má tovar viacero rôznych vád.
 
4). Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Vady na potravinách, ovocí  a zelenine sa vždy považujú za neodstrániteľné.
 
5). Reklamačné konanie začína dňom uplatnenia reklamácie a doručením reklamovaného tovaru na adresu Predávajúceho. Na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje, je Predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona o ochrane spotrebiteľa ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci alebo určená osoba spotrebiteľa reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami (e-mailom a doporučeným listom) a zároveň bude Kupujúcemu spolu s tovarom doručený reklamačný protokol. Ak Kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia Kúpnej zmluvy, môže Predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len “odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže Predávajúci od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 
6.) Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia Kúpnej zmluvy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak Kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú chybu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný Kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 
7). Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.
 
11. Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
 
1) Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov v zmysle zák. č. 391/2015 Z. z. sa rozumie riešenie sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou subjektom alternatívneho riešenia sporov.
2) Subjektom alternatívneho riešenia sporov je orgán alternatívneho riešenia sporov a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z. z.
3) Spotrebiteľom na účely tohto zákona sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania
4) Návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov podáva Spotrebiteľ podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z. z.
 
12. Ochrana osobných údajov
 
1) Eshop www.freshkava.sk, ktorý prevádzkuje Stinson s.r.o., so sídlom Hlboká cesta 42, 010 01 Žilina, IČO: 466 410 17 ako prevádzkovateľ informačného systému osobných údajov spracúva osobné údaje spôsobom v súlade s ustanoveniami zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov.
2) Osobné údaje, ktoré sú spracúvané prevádzkovateľom sú využité výlučne prevádzkovateľom na splnenie svojich povinností voči Kupujúcemu
3) Kupujúci vyhlasuje, že vyplnením a odoslaním objednávkového formulára Predávajúcemu dáva Predávajúcemu súhlas, aby v zmysle zák. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene doplnení niektorých zákonov  spracoval a uschovával jeho osobné údaje. Kupujúci má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorej sa jej týkajú.  Kupujúci udeľuje svoj súhlas dobrovoľne.
4) Predávajúci ako prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Kupujúceho výlučne za účelom uzatvorenia Kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy ako aj zasielanie ponúk tovarov poskytovaných Prevádzkovateľom.
 
13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
1) Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto VOP bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. Zmeny a doplnenia VOP sú platné od ich zverejnenia na www.freshkava.sk
2) Kupujúci vytvorením objednávky súhlasí so znením týchto VOP a je s nimi úplne oboznámený.
3) Predávajúci upozorňuje, že informácie na  www.freshkava.sk môžu byť aktualizované bez skoršieho upozornenia kupujúceho a predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za priamu alebo nepriamu škodu voči iným stranám spôsobenú použitím informácií z www.freshkava.sk
4) Tieto verejné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15.82020
Zavrieť

Prihlásiť sa

Zavrieť

Košík (0)

Košík je prázdny Žiadne položky v košíku.